Om du blir sjuk

Sjukfrånvaro och ledighet

Exempelbild.

Hög närvaro i skolan är en av de viktigaste faktorerna för god måluppfyllelse i skolan.

Sjukfrånvaro

Du som vårdnadshavaren anmäler sjukfrånvaron i appen "Unikum Familj" fram till att eleven fyllt 18 år. Därefter hanterar eleven detta själv. Intyg om sjukskrivning lämnas till skolsköterska efter femte sjukdagen. Om eleven är sjuk upprepade tillfällen kan intyg efterfrågas även om antalet sammanhängande dagar inte uppgår till fem. I fliken "Digitala plattformar" kan du läsa om hur du ska göra när du vill sjukfrånvaroanmäla.

Ledighet

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl för ledighet är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Resor och andra aktiviteter ska förläggas till elevens lov men skolan får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Skolan får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Utgångspunkten är att alla elever ska delta i de nationella proven som ges vid skolan och vid det ordinarie provtillfället.

Vid ansökan görs en samlad bedömning av elevens situation. Faktorer som tas hänsyn till är tidigare närvaro/frånvaro, ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

  1. Ämneslärare kan bevilja ledighet för enstaka inslag. Ansök (muntligt) minst tre dagar innan.
  2. Mentor kan bevilja ledighet 1-5 dagar per läsår. Beslut kan fattas i samråd med programlag. Ansök minst 1 månad innan.
  3. Biträdande rektor kan bevilja ledighet 6-10 dagar per läsår. Ledigheten beslutas i samråd med studiehandledare och programlag. Ansök minst 1 månad innan.
  4. Rektor kan bevilja önskad ledighet längre än 10 dagar (ärendet går då genom studiehandledaren via biträdande rektor till rektor). Ansök minst 1 månad innan.

Blankett för ledighetsansökan Pdf, 496.3 kB.