Regler på internat

Exempelbild.

Detta gäller för elever och besökare på internatet

Boendet på internatet är för att möjliggöra studier vid Stiernhööksgymnasiet. Vid bedömning att hyresgäst inte studerar enligt studieplan/överenskommelse med skolan, kan det vara skäl för uppsägning av boendet.

 1. Du ska som boende visa hänsyn och respekt gentemot andra elever och personal.
 2. Mellan 22.00-07.00 skall det vara tyst och ”sovbart” på elevhemmen.
 3. Vid sjukdom – kontakta internatpersonalen. Är du sjuk bör du åka hem.
 4. Utomstående får inte övernatta på elevhemmen utan tillstånd från internatpersonalen. Kontakt tas i god tid före övernattning och du får då ha max en övernattning per vecka.
 5. Vi tillämpar nolltolerans vad gäller förvaring och förtäring av alkohol, droger eller onykterhet inom skolans område. Detta gäller även elevers gäster. Du har som boende ansvar för dina gäster. Överträdelse innebär hemtransport och utflytt från internatet. Som hyresgäst förväntas du acceptera kontroll av nykterhet med alkoblås, rutinmässigt eller vid misstanke om regelbrott.
 6. Rökning inom skolans område är förbjudet.
 7. Du ansvarar själv för ordningen på ditt rum. Om det behövs har personalen rätt att kräva att du städar ditt rum. Fredagar ska rummet och allmänna ytor vara städade inför helgen.
 8. Skador och fel som uppstår på ditt rum skall genast rapporteras till internatpersonal eller internatchef.
 9. Vid utflytt är du ansvarig för att lämna ditt rum i det skick det befann sig i när du fick det. Eventuella skador som hyresgästen eller gäst förorsakar faktureras.
 10. Internatet är stängt under alla helger/lov. Elever som behöver bo kvar på internatet under helger måste ha giltigt skäl (t.ex. stall/ladugårdstjänst eller särskilt långt hem). Detta skall anmälas till internatpersonal av myndiga elever och av förälder (till underårig).
 11. För djurregler, se separat dokument.
 12. Rumsbesök kan göras vid behov av personal på skolan, även om du inte är hemma.
 13. Lagbrott som tex. stöld, hot och skadegörelse är inte tillåtna på internatet.
 14. Du som hyresgäst ansvarar för att dina gäster följer de regler som gäller på internatet.
 15. Receptbelagda mediciner förvaras i veckodosett som delas hemma. Behöver du förvara mer medicin än vad som får plats i en veckodosett ber du personalen om ett låsbart skåp.

Regelbrott

Vid upprepade regelbrott, eller regelbrott av allvarlig karaktär, kontaktas vårdnadshavare. Brott mot skolans ordningsregler kan medföra omedelbar utflyttning tidsbestämd eller definitiv och uppsägning av hyreskontrakt enligt gymnasieledningens bedömning.

Djurhållningsregler vid Stiernhööksgymnasiet

På vissa av våra internatboenden (Plogen, Harven, Björnen, Järven, Logen och Nedre NK) är det tillåtet att ta med de vanligaste husdjuren. Det är inte tillåtet att ta med illrar, spindlar, vattenakvarier, ormar eller giftiga djur. Inflytt av djur på internatet sker vid två tillfällen per läsår, andra till fjärde skolveckan på höstterminen och andra skolveckan på vårterminen. Hundar får bo en vecka på internatet innan de testas av skolans personal.
Eleven hämtar kontrakt av internathandledarna för att ta med till testet. Kontraktet ska skrivas på av testande personal och myndig elev alternativt förälder om eleven är under 18 år. Därefter lämnas påskrivet kontrakt åter till internathandledarna. Alla djur ska godkännas av personal innan djuret flyttar in på internatet. Kostnad för elev att ha djur på internatet är 50 kr/vecka och läggs på den ordinarie hyresavin.

Stiernhööksgymnasiets allmänna bestämmelser för att ta med sig djur:

 1. Samtliga djurarter förutom hund/katt skall hållas i bur eller terrarium på det egna rummet. Bur/terrarium skall vara godkänt enligt gällande djurskyddsbestämmelser www.djurskyddsmyndigheten.se Länk till annan webbplats. och skall rengöras minst 3 ggr/vecka och märkas med datumlapp.
 2. Det är tillåtet att ta med 1 hund eller katt per elev. Är det mindre sällskapsdjur kan två djur tillåtas efter uppgörelse med skolan och internatföreståndaren.
 3. Bur/terrarium, foder och övriga tillbehör tillhandahålls av djurägaren.
 4. Det är ej tillåtet att avla på medhavda djur under pågående termin.
 5. Husdjuret måste hållas under sådan uppsikt att andra boende inte vållas obehag.
 6. Mindre sällskapsdjur får endast vistas i det allmänna boendet om de hålls kopplade eller hålls i famnen.
 7. Hund och katt får ej vistas i det allmänna boendet utan ägares närvaro och boendekamraternas godkännande.
 8. Inga djur får beträda/ligga i sällskapsrummets möbler.
 9. Djurägaren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella oförutsedda olyckshändelser. (Undersök om den finns med i din hemförsäkring/drulleförsäkring).
 10. Under lektionstid eller annan frånvaro skall hund och katt hållas inlåst på eget rum. Du är skyldig att ha tillsyn över djuret minst var 4:e timme.
 11. Skolan har rätt att säga upp avtalet vid regelbrott, samt om skolan anser att djuret mår dåligt, orsakar olägenhet för övriga boenden eller vid bristande tillsyn, eller skadegörelse orsakat av djuret. Därför måste det alltid finnas en alternativ planering för djuret om boendet på skolan inte fungerar.

Skolans regler för medhavda hundar och katter:

 1. Strikt hundägaransvar gäller (Lag 1943:459 1 §, 6 §). Det vill säga att du som hundägare ansvarar för allt som din hund gör.
 2. Eleven själv eller någon i familjen måste stå som ägare på hunden om hunden skall tas med till internaten.
 3. Elever på skolans djurvårdsprogram har företräde till att ta med hund.
 4. På Plogen och Harven får det maximalt bo tre hundar samtidigt.
 5. Hunden skall genomgå skolans hanteringstest och bli godkänd för att kunna skrivas in i boendekontraktet.
 6. Minimiålder för hundar och katter på skolan är 12 månader.
 7. Uppgörelsen om medhavd hund/katt gäller för den hund/katt som det är tecknat för, det går alltså inte att byta djur under terminen.
 8. Hund: Om skolan kräver det ska ett friskintyg från veterinär uppvisas. Innan inflytt ska giltigt vaccinationsintyg uppvisas mot parvovirus, HCC, valpsjuka och kennelhosta enligt gällande bestämmelser. (Parvo, HCC, valpsjuka vart tredje år efter grundvaccinering. Vaccination mot kennelhosta 1 gång/år).
 9. Katt: skall vara vaccinerad mot kattpest enligt gällande bestämmelser (vart annat år efter grundvaccinering).
 10. Hunden skall vara veterinärvårdsförsäkrad.
 11. Det är koppeltvång på skolområdet och du är skyldig att plocka upp efter din hund.
 12. Eleven eller någon i dennes familj skall vara registrerad ägare till hunden.
 13. Hund eller katt får endast medtagas på lektion efter överenskommelse i god tid med berörd lärare, och i de fall då lektionssal tillåter det.
 14. Han- och honkatter skall vara kastrerade eller ges p-piller (honkatt).
 15. Katt och hund skall vara id-märkta.
 16. Katt och hund följer ägaren hem under helgen. Inga djur får lämnas själva i boendet och annan person än ägaren får inte ta över ansvaret.
 17. Tikar får ej bo på skolans boenden under löpperioder.
 18. Vaccinationsintyg och kopia på försäkringsbevis ska uppvisas innan hunden tas med till skolan.

Inga djur får medtagas under de första 2 veckorna av höstterminen då planerade aktiviteter i skolan kan försvåra en god djurhållning.